Český egyptologický ústav

UK | FF UK | ENGLISH | KONTAKT | |

Český egyptologický ústav - logo

Celetná 20, 110 00 PRAHA 1, Česká republika
Tel: 00420-221619611, Fax: 00420-221619618

ÚSTAV
AKTUALITY
ABÚSÍR
PROJEKTY
MONITORING MÉDIÍ
NÁSTROJE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI A SPONZOŘI

Projekt PRVOUK a Vědecko-výzkumný záměr

23.9.2013

Projekt PRVOUK P14 - Archeologie mimoevropských oblastí

Projekt probíhá v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) v letech 2012-2015. Podrobné informace o projektech PRVOUK na Univerzitě Karlově se nacházejí na internetových stránkách univerzity, v sekci Věda a výzkum.

Rada programu

koordinátor: prof. Miroslav Bárta, Dr.
člen rady: prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.
člen rady: doc. PhDr. Mgr. Jiří Musil, Ph.D.

Anotace projektu
Navrhovaný projekt má umožnit dlouhodobou vědeckou a vědecko-pedagogickou činnost Českého egyptologického ústavu FF UK, zajistit pokračování výzkumů na archeologických koncesích v Abúsíru a v egyptské Západní poušti v Egyptě, a také v Súdánu, a další rozvoj teoretického egyptologického bádání a výzkumu komplexních civilizací na pracovišti ústavu v České republice. Řešitelský tým se bude zabývat bádáním o civilizaci starého Egypta především na základě získávání původních pramenů vlastními archeologickými výzkumy, jejich interpretace, včetně zkoumání vztahů Egypta k okolním oblastem starověkého Předního východu a severní Afriky. V obecnější rovině pak půjde o teoretické zobecnění zkoumaných fenoménů a procesů ve vztahu k vývoji komplexních společností v rámci celého holocénu.

V návaznosti na jasně vyhraněný a mezinárodně respektovaný profil ČEgÚ, jímž je vyhledávání a interpretace pramenů k dějinám nejstaršího egyptského státu, budou probíhat další projekty základního výzkumu specificky zaměřené na zkoumání sociálních, hospodářských, politických, kulturních a náboženských dějin Egypta ve 4., 3. a 1. tis. př. Kr.

Staroegyptskou společnost je v tomto projektu chápána v širších kulturních, přírodních a historických souvislostech, neboť vývoj v samotném Egyptě ovlivňoval situaci v celé oblasti Předního východu a severovýchodní Afriky ve starověku. Analýza a interpretace takto získaného materiálu z dlouhého časového období poskytují unikátní informace sloužící rovněž k poznání a analýze procesů charakterizujících současnou civilizaci a aktuální procesy vývoje.

Získané prameny a poznatky zásadní měrou přispějí k lepšímu pochopení a mnohdy i k podstatně odlišné interpretaci vzniku a formování nejstaršího egyptského státu, vývoje nejstarší monumentální architektury jako jedné z elementárních forem kulturní exprese, počátků urbanismu ve starém Egyptě a stejně tak i vzniku a rozvoje vědy, řemesel a umění a začlenění staroegyptské civilizace do společensko-kulturního vývoje širší oblasti severní Afriky, východního Středomoří a Předního východu.

Účastníci

Vědecko-výzkumný záměr Výzkum civilizace starého Egypta

MSM 0021620826 (MŠMT ČR)
hlavní řešitel Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.
Doba řešení 2005 – 2011

Řešení úkolů projektu VZ (MSM 0021620826) probíhalo v letech 2005-2011 v souladu se schváleným programem a bez vážnějších řešitelských problémů. Práce se soustředila na shromažďování původních pramenů prostřednictvích vlastních archeologických výzkumů v Egyptě na pyramidovém poli v Abúsíru, v oáze el-Héz a v oblasti Gilf Kebír v Západní poušti, a také v Súdánu na lokalitách Usli a Sabaloka u 6. nilského kataraktu. Nový pramenný materiál, ale i další poznatky získané studiem památek v egyptologických sbírkách v Egyptě i zahraničí, umožnily zkoumat, analyzovat a interpretovat klíčová období staroegyptské civilizace, zejména problematiku formování a úpadku nejstaršího staroegyptského státu tzv. doby stavitelů pyramid, postupné ztráty státní samostatnosti v Pozdní době a v neposlední řadě také vyznění staroegyptské civilizace v pozdně římském a časně křesťanském období. Během řešení tohoto výzkumného projektu bylo odkryto, prozkoumáno, zdokumentováno a z větší části také restaurováno více než 30 archeologických objektů různé velikosti a charakteru, bylo zaregistrováno, zdokumentováno a egyptským úřadům předáno několik set objevených artefaktů, pořízeno více než 20 archeologických a geofyzikálních map, aj. Veškerá výkopová a plánová dokumentace se průběžně digitalizovala.

V souladu s egyptskými předpisy (autorská práva jsou chráněna do pěti let) byla pořízená archeologická dokumentace průběžně zpracovávána a publikována v sérii monografií řady Abusir a ve vědeckých článcích zveřejněných zejména v předních mezinárodních oborových časopisech. Vedle těchto archeologických publikací byly připraveny i četné další monografické výstupy týkající se různých aspektů vývoje staroegyptské civilizace, egyptštiny, paleografie nejstaršího egyptského kurzívního písma (ve spolupráci s Francouzským ústavem orientální archeologie v Káhiře), staroegyptské literatury, náboženství, umění, dějin, mezinárodních vztahů starověkého Egypta a okolních zemí, a v neposlední řadě i duchovního a kulturního odkazu staroegyptské civilizace.

K řešení úkolů VZ významně přispělo i uspořádání několika mezinárodních konferencí za účasti předních světových odborníků v oboru, které byly završeny vydáním tématicky souvisejících sborníků. Všechny výsledky archeologických i jiných badatelských výzkumů byly zveřejněny v téměř stovce odborných článků v renomovaných zahraničních vědeckých časopisech, v padesáti monografických, nebo formou šesti výstavních katalogů a téměř čtyřiceti kapitol v českých a zahraničních komponovaných monografiích. Průběžně byla česká i mezinárodní veřejnost seznamována s výsledky práce řešitelského týmu na zahraničních i domácích výstavách, ve sdělovacích prostředcích doma i v zahraničí a přednáškami v České republice i na předních zahraničních vědeckých institucích. Například ve spolupráci s egyptským ministerstvem kultury byla pod záštitou prezidenta ČR připravena (v Egyptském muzeu v Káhiře) velká výstava k 50. výročí působení Českého egyptologického ústavu v Egyptě a v Muzeu Núbie v Asuánu byla připravena velká výstava k výročí zahájení mezinárodní záchranné akce v Núbii.

Řešení všech výše uvedených úkolů probíhalo v úzké součinnosti s Nejvyšší radou pro památky Egypta, složky Ministerstva kultury EAR, bez jejíž podpory by uvedených výsledků nebylo možné dosáhnout. V Egyptě řešitelský tým úzce spolupracoval také se zastupitelským úřadem ČR v Káhiře při propagaci české vědy v EAR.

Prezentaci výsledků VZ si můžete prohlédnout zde ve formátu .pdf.